Ang Ummah at Ang Pagkakaisa

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang kahalintulad ng mga nagnanais na mapagkaisa ang mga Muslim kahit na sila ay magkakaiba ng paniniwala, ay katulad ng isang tao na nagtatangkang pagsamahin ang tubig at apoy, ang reptilya sa lupa at isda sa dagat.

Si Sheikh Saaleh al Fawzaan (hafidhahullaah) ay nagsabi:

Hangga’t ang Aqeedah ay mabuway at may bahid dungis, ang mga Muslim ay hindi mapagkakaisa. Imposibleng mapagsama ang taong gumagawa ng Bidah at ang taong sumusunod sa Sunnah, abadan.

Imposible na mapagsama ang taong mali ang aqeedah sa taong tama ang aqeedah, kahit pa sila ay parehong tinatawag na Muslim.

Walang pasubali na ang mga Muslim ay dapat magkaisa sa usapin ng Tawheed, na sumusunod sa tamang aqeedah, gamit ang Aklat ni Allaah at ang Sunnah ng Sugo ni Allaah (Muhammad-sallal-laahu-alayhi-wasallam).

Ang mga Muslim ay kailangan na magsama-sama. Sila ay kailangan na magkaisa, at sundin nila ang pinagmulan  (ng bigkis na ito at ng pagsasama-sama), hangga’t ito ay hindi lumalayo sa pagsunod kay  Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo (sallal-laahu-alayhi-wasallam)

At dahil dito, ang Propeta (sallal-laahu alayhi wasallam) ay nagsabi:

”Si Allaah ay malulugod sa inyo sa tatlong bagay: ”na sasambahin ninyo Siya (ng bukod tangi) at hindi kayo magtatambal sa Kanya; at panghahawakan ninyo ang Lubid ni Allaah at hindi kayo magwawatak-watak; at bibigyan ninyo ng matapat na pagpapayo ang sinomang naatasan na sa inyo ay mamuno (i.e. pinunong Muslim )”.

At para naman doon sa nagtatawag ng pagkakaisa ng mga Muslim , kahit na sila ay magkakaiba ng aqeedah, ito ay hindi maaari.  Ang naghahangad na pag-isahin ang mga  Muslim, kahit na iba-iba ang kanilang paniniwala, kahit na mabuway ang kanilang pinaniniwalaan, ito ay imposible tulad ng isang tao na sumusubok na pagsamahin ang tubig at apoy  (Ito ay hindi mangyayari);  O pagsamahin ang hayop sa lupa at ang isda.   Ito ay hindi mangyayari kahit kailan, dahil ang reptilya ay nakatira sa lupa at sa dagat naman ang isda…

********

[Mula sa : Aralin na ibinigay ni sheikh Saaleh al Fawzaan sa  Masjid At-Tawheed sa Taa-if.  Pamagat ng Dars: At Tahdeer Minal Furqati Wal Ikhtilaaf]   
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s