Ang Pagkain sa Karne ng Kabayo

بسم الله الرحمن الرحيم

Fatwa bilang 927

Tanong: Sa isang lugar kung saan sinasanay ang mga kabayo ay mayroong ilan sa mga kabayong ito ang kinakailangan ng alisin sanhi ng katandaan o kaya naman ay ng depekto sa katawan na siyang nagiging dahilan upang ito ay hindi na maging angkop pa sa pagsasanay. Ang mga kabayong ito ay karaniwan nang pinapatay sa pamamagitan ng pagbaril. Ipinahihintulot po ba ang ganitong gawain o hindi?

Sagot: Ang pagkain sa karne ng kabayo ay pinahihintulutan ayon sa mas kanais-nais na pagkukuro mula kay Imam Ahmad, sa kanyang mga kasamahan, at ng iba pang pantas na sumang-ayon sa kanila. Ito ay naisalaysay sa Dalawang Sahih (mapananaligan) Aklat ng Hadith (i.e. Al-Bukhari at Muslim) mula sa salaysay ni Jabir ibn `Abdullah (radiyallaahu anhu) na nagsabing: Ipinagbawal ng Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) ang pagkain sa karne ng mga inalagaang asno na nagamit sa labanan ng Khaybar at ipinahintulot naman niya ang pagkain sa karne ng kabayo. Naisalaysay rin sa Dalawang Sahih mula kay Asma’ na nagsabing: “Noong nabubuhay pa ang Propeta (salallahu alayhi wa salam), habang kami ay nasa Madinah ay nagkatay kami ng kabayo at ito ay aming kinain. Ayon rin sa isa pang salaysay na mula kay Al-Daraqutny: May isang kabayo na malapit nang mamatay, kaya kinatay namin ito at kinain.

Naiulat sa mapananaligang salaysay na ang karne ng kabayo ay maaaring kainin at ito ay pinahihintulutan. Kung gayon, hindi ipinahihintulot na sila ay barilin maliban na lamang kung hindi sila mapigil habang sila ay kinakatay. Kung wala namang dahilan upang pigilan ang pagkatay , ang kabayo ay kinakailangan katayin sa tamang paraang islamiko at kabilang rito ay ang paghihiga sa hayop sa pinakamadaling paraan at ang pagkatay rito sa hindi marahas na pamamaraan. Kung ang karneng ito ng kinatay na kabayo ay napatunayang ligtas kainin, ito ay maaaring ihain na pagkain sa mga Muslim. Kung tanggihan ito ng tao at ayaw kainin, ito ay maaaring ipakain sa liyon o iba pang hayop sa ilang. Subalit, kung mapatunayan na ang karneng ito ay hindi ligtas kanin, ito ay dapat itapon sa isang lugar na walang makakakuha rito.

Gantimpalaan nawa tayo ni Allah ng tagumpay. Ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa ating Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam), sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga Sahabah (radiyallaahu ajmaeen).

********

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta’
Member Member Deputy Chairman
`Abdullah ibn Mani` `Abdullah ibn Ghudayyan `Abdul-Razzaq `Afif
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s