Ang Pagiging Panatiko sa Isang Tao

بسم الله الرحمن الرحيم

IKA-APAT NA TANONG: Mayroong mga tao na masyadong panatiko sa kanilang Shaykh, ano ang masasabi ninyo sa kanila?

SAGOT ni Shaykh Albanee (rahimahullaah):

Walang pag-aalinlangan, ito ay hindi pinahihintulutan sa isang Muslim, ang magpakita ng pagiging panatiko sa isang tao dito sa mundo maliban kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) dahil siya ang ipinadala bilang habag at gabay sa mundo, at siya rin ang nag-iisa na iniutos na maging isang mabuting huwaran ng sangkatauhan.

At ang lahat ng mga Ulaama, kung saan tayo kumukuha ang kaalaman, ginagawa natin ito, hindi dahil sa kanilang katauhan o dahil sa sila ay kung sino sila, kundi dahil sa sila ay ang naggabay sa atin tungo sa liwanag at gabay na siyang dinala ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam).

Kung kaya, kapag ang isang Muslim ay naging panatiko sa isang Shaykh maging ito ay buhay man o patay, ibig sabihin nito ay kinalimutan niya ang mensahe ng Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) at sa halip ay ang taong ito na lamang ang kanyang pinakikinggan, isang tao na hindi ipinahihintulot na itambal kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) maging ito ay sa kanyang kaalaman, pag-uugali, at pagiging perpekto.

Kaya hindi katakataka kung sasabihin ko na ang taong naging panatiko sa isang partikular na Shaykh o tao ay katotohanan na hindi pagtupad sa testimonya na Muhammadar Rasoolillaah.

Sa ganitong kadahilanan, kapag sinabi ko na La ilaha ila Allah ‘si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay ang Nag-iisa, Walang Katambal, at si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo, ang ibig kong ipakahulugan rito ay; ang unang bahagi ng testimonyang ito ay nag-uutos sa mga Muslim na huwag sasamba maliban kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), sapagkat kapag ginawa niya ito, ito ay isang Shirk. Gayun din naman, sa pangalawang bahagi ng testimonya ; Muhammadar Rasoolillaah : –ang sinoman na kumuha ng iba pang halimbawa na kanyang gagayahin at susundin maliban kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) , katulad ng ginagawa ng karamihan sa ngayon, kung gayon, ito ay hindi pagtupad sa testimonyang nabanggit.

Halimbawa ay ang madhhab ng Sufi, kung saan kinukuha nila ang kanilang mga Shaykhs bilang mga huwaran na dapat gayahin, at ang iba ay lumampas na sa hangganan at ito na ang kanilang iniuutos sa kanilang mga taga-sunod: na hindi sila kukuha ng iba pa na gagawing huwaran katambal ng kanilang Shaykh, kaya hindi sila nahihiya na magsabing : “Ang kahalintulad ng isang tagasunod (mureed) na mayroong dalawang Shaykh ay katulad ng isang babae na mayroong dalawang asawang lalaki. Kaya’t ang kanilang mga tagasunod ay ginawa nilang mga alipin, alipin nila, na ang iba ay nagsasabi pa na hindi nila gagawin ang isang bagay sa mundong ito kung hindi muna nila ipapaalam sa kanilang Shaykh.

********

Ang pagiging panatiko sa isang tao o isang Shaykh ay paglabag sa testimonya na “Muhammadar rasoolillah” – Shaykh al-Albaanee (rahimahullaah) -Fataawaa Raabigh Tape 5
http://www.alalbany.ws/alalbany/fataw…
Note: Ang partikular na tanong na ito ay nagsimula sa tinatayang 40:45 minuto ng tape.
Isinalin sa wikang English ni : Ahmad Abu Turaab
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s