Sino ang Lumikha saAllaah (subhanahu wa ta’ala) ?

بسم الله الرحمن الرحيم

Pinabulaanan ni Shaykh al-Albani ang pag-aalinlangan na ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga sumusunod na Ahadeeth: Mula kay ‘Aa’ishah -Radi Allaahu anha- na nagsabi na sinabi ng Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- : “Kung dumating sa inyo si Shaytan at tanungin niya kayo ng: ‘Sino ang lumikha sa iyo?’ sabihin mo” si ‘Allaah.’ At magtatanong uli siya: sino ang lumikha kay Allaah? Kaya kung mapunta kayo sa ganitong sitwasyon ay sabihin ninyo: ‘Naniniwala ako kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang mga Propeta .’ At ang pagdududa na ito ay maglalaho sa iyo.” Isinalaysay ni Ahmad at idineklarang Hasan ni Shaykh Albani [saheehah 116]

Sa iba pang salaysay matatagpuan rin sa Saheehah (Hadeeth Blg.117), sinabi ng Propeta -sallAllaahu alayhi wa sallam- : “Dumating si Shaytan sa isa sa inyo at kanyang sinabi: ‘Sino ang lumikha nito? Sino ang lumikha noon? Sino ang lumikha nito? Hanggang itanong niya kung sino ang lumikha sa iyong panginoon?’ At kung ito ay mangyari sa inyo ay magpakupkop kayo kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ito ay magwawakas.” Isinalaysay nina Bukhari, Muslim at Ibn Sunni. Sa salaysay ni Abu Hurairah, ang Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- ay nagsabi: ‘Ang mga tao ay magtatanungan sa isa’t-isa hanggang sabihin ng isa sa kanila: Nilikha ni Allaah ang mga nilikha, kung gayon, sino ang lumikha kay Allaah Azza wa Jal? Kapag sinabi nila ito , ay sumagot ka ng ganito: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ٌ ,اللَّهُ الصَّمَد ُ, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد ْ, وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًاأَحَدٌ الإخلاص: ١ – ٤ << Sabihin mo, O Muhammad: “ Siya ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Ahad– Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya na wala Siyang katambal na kahit na sinuman .2. “Ang Allâh (subhanahu wa ta’ala)ay ‘As-Samad ’ – ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ngkanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. 3. “Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa. 4. “At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas- Taasan.” >> At pagkatapos ay dumura siya ng tatlong beses sa kanyang kaliwa at magpakupkop siya laban kay Shaytan. Isinalaysay ni Abu Dawood at Ibn Sunni at idineklarang Hasan ni Shaykh Albani. At bilang komento ay sinabi ni Shaykh Shaykh Albani :

Fiqh al-Hadeeth: Ang mga mapananaligang Ahadeeth na ito ay nagpapatunay na obligado sa isang tao na binulungan ni Shaytan at nagtanong kung sino ang lumikha kay Allaah?’, na iwanan niya ang pakikipagdebate sa kanya at isagot ang nabanggit sa mga Ahadeeth, na ang pagbubuod ay ganito: Ako ay naniniwala kay Allaah at sa Kanyang mga Propeta. ‘Siya ang Allâh Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya, na wala Siyang katambal na kahit na sinuman, ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. “Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa. “At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas- Taasan..’ At pagkatapos ay dumura siya ng tatlong beses sa kanyang kaliwa at magpakupkop laban kay Shaytan. Ito ang siyang pipigil sa kanya upang madala sa bulong ni Shaytan. Lubos akong naniniwala na sinoman ang magsagawa nito ng tapat, dala ng kanyang pagsunod kay Allaah at sa Kanyang Propeta, ang mga bulong na ito ay iiwanan siya at ang kanyang Shaytan ay matatalo gaya ng sinabi ng Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam-: ‘At iiwanan ka ng pag-aalinlangan na ito.’ Ang marangal na aral na ito mula sa Propeta ay mas higit na kapaki-pakinabang at matibay na panlaban sa bulong ng shaytaan kung ikukumpara sa debate na tagisan ng talino tungkol sa usapin na ito, sapagkat bihira na ang ganitong debate ay maging kapaki-pakinabang . Ang nakakalungkot lamang ay karamihan sa mga tao ay binabalewala ang mga itinuro ng Propeta (salallahu alayhi wa salam)! Kaya makinig kayo o mga Muslim, pag-aralan ninyo ang Sunnah ng inyong Propeta at isagawa ninyo ito, sapagkat sa Sunnah na ito ay matatagpuan ninyo ang gamot at karangalan na para sa inyo.’

********

[Mula sa Silsilah Ahadeeth As-Saheehah: 118 ni Shaykh Al-Albaani (rahimahullaah)
Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Abbas Abu Yahya]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s