Pagpapaliwanag sa Hadeeth Tungkol sa Pagpapakasal

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang hadeeth na ito ay mula sa iilan lamang na Sahih hadeeth na tumatalakay sa masidhing pag-uutos na maging makatarungan sa kababaihan, maging mahinahon sa pakikitungo sa kanila, maging mapagpasensya sa kanila, at ang paghikayat na huwag idiborsyo ang mga kababaihan, at ang manatili sa piling nila kahit hanggang sa kamatayan, kahit pa sila ay napakatagal na ninyong kasama sa buhay. Kahit pa marami na siyang anak na nagmula sa inyo, na ang singdami ng bilang na posibleng mailuwal ng isang babae, hindi ninyo sila dapat na idiborsyo (hanggat hindi kayo nakatitiyak na ito ang tamang gawin), o nakatitiyak kayo na hindi na ninyo kaya ang makisama pa sa kanya.

Tunghayan natin ang kakaibang hadeeth na ito at talakayin natin ang mga aral na makukuha rito:

Tinipon ni Ibn ‘Aasakir in ‘Tareekh Dimishq’ mula kay Yahya bin Jabir mula kay al-Miqdam bin Ma’dee Karib al-Kindi na si Propeta Muhammad -sallAllaahu alayhi wa sallam ay tumayo sa gitna ng mga tao , pinuri niya si Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sinabi:

استوصوا بالنساء خيرا , استوصوا بالنساء خيرا ,استوصوا بالنساء خيرا
Katotohanan! Inutusan kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan, Inutusan kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan, Inutusan kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan, katotohanan! sila ay ang inyong mga ina, anak na babae, ang inyong kapatid na babae, ang inyong mga tiyahin sa ama (kapatid na babae ng inyong ama) at ang inyong mga tiyahin sa ina (kapatid na babae ng inyong ina).

Katotohanan! Mayroong isang lalaki mula sa Ahlul Kitaab (Hudyo at Kristiyano) ang nagpakasal sa babae at hindi niya sinasaktan ang kanyang asawa, ang bawat isa sa kanila ay patuloy na naghahangad na makapiling ang kanilang asawa hanggat sa siya ay mamatay na dala ng katandaan.’

Si Abu Salmah ay nagsabi na naisalaysay niya ang hadeeth na ito kay al-Ala bin Sufyaan al-Ghassanee na nagsabing:

‘Katotohanan! Nakarating sa akin na mula sa nakatagong kasamaan na nagmula sa ginagawang kasalanan ng mga tao at ito ay ginawang Haraam ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) , subalit hindi ito malinaw na tinuran sa Qur’aan, ay ang pagpapakasal ng isang lalaki sa isang babae at kapag sinapit na nilang dalawa ang katandaan, na ang babaeng ito ang kanyang kasama sa buhay, na nakapagbigay sa kaniya ng maraming anak hanggat makakaya ng kanyang sinapupunan, at pagkatapos ay ididiborsyo niya ito nang wala man lamang matibay na dahilan at batayan.’

Si Shaykh Albaani (rahimahullaah) ay nagsabi:

‘Ito ay sinipi ni Tabarani sa ‘al-Mu’jam al-Kabeer’, Ibn ‘Aasakir sa ‘Tareekh Dimishq’. At ang Isnad nito ay Saheeh.’ [Silsilah Saheehah No.2871]

Pagkatapos ay inulit niya ang sinabi ni al-Harbi:

‘Ang intensiyon sa hadeeth na ito ay upang hikayatin ang mga kalalakihan na magkaroon ng ‘pakialam’ at pag-aalala sa kababaihan, na habaan nila ang kanilang pang-unawa, katulad ng ginagawa ng mga Ahlul Kitaab sa kanilang asawa.’

Si Shaykh Albaani ay nagsabi:

‘Ganito kung paano nila (Hudyo at Kristiyano) tratuhin ang kababaihan (kung ang lalaki ay mayroong mabuting asal at relihiyoso , kahit pa ang relihiyon na kanilang sinusunod ay nagbago na) ngunit sa panahon ngayon, ipinagbawal na nila ang pinahintulutan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang DIBORSYO, gayong ang ipinagbawal naman ay lantaran nilang ginagawa…..ang ZINA!

********
isinalin mula sa panulat ni Abbas Abu Yahya (hafidhahullaah)
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s