“Bakla”

بسم الله الرحمن الرحيم

Ipinanganak ako, lumaki at nagkaisip sa isang bansa kung saan ang bawat sulok ay mayroong bakla. Sila na nga yata ang nagdo-domina sa lahat ng industriya. Sa komersyo, media, negosyo, palakasan, agham, edukasyon, kultura at lahat na. Na nagbunsod sa akin upang mapaisip na paanong mabilis silang dumarami gayong hindi naman sila nanganganak?

Kapag sinabing bakla, ito ay tumutukoy doon sa lalaki na ginagaya ang kasarian ng babae, at babae na ginagaya naman ang kasarian ng lalaki. Dahil nga ang bansa na aking kinalakhan ay isang bansang ‘malaya’, malaya ang lahat na gawin ang gusto nila, kahit pa ito ay ang pagbabago, pagtatakwil, sa kanilang normal na pagkakalikha, hindi nakapagtataka na ang gawaing ito ay lantad na tinatanggap ng lipunan.

Oo, siguro kung hindi ako yumakap sa Islam ay hindi ako mamumulat na ang gawaing ito ay kasuklam suklam at may nakahandang parusa maging dito sa mundo at lalo’t higit sa kabilang buhay. Marahil ay sasabihin ninyo kung ano ba ang pakialam ko sa mga bakla? Na baka mas productive pa sila kumpara sa akin, na mas marami silang naiaambag sa lipunan, na nilikha silang mahina at malambot kaya dapat ay unawain natin at tanggapin.

GANITO NGA BA ANG PAGKAKALIKHA SA KANILA?

Kung isa kang Muslim, alam mo na dalawa lamang ang kasarian ng nilikha ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ito ay ang babae at lalaki. Kumbaga, walang IN BETWEEN.

————————————————————————————–
Isinalaysay ni Suddi sa pamamagitan ni Abu Saalih at Abu Maalik mula kay Ibn ‘Abbaas at Ibn Mas’ud, at nagmula rin sa iba pang Sahaba (radiyallahu anhum):

Si Iblis (Satan) ay pinalayas sa Paraiso at si Adaam (alayhis salam) ay doon nanirahan. Mag-isa niyang nililibot ang Paraiso at wala siyang kasama upang magbigay sa kanya ng kapahingahan. Gayunpaman, nang siya ay natulog at siya ay nagising, mayroon siyang namulatan na babae sa kanyang ulunan ( ang babaeng ito ay nilikha ni Allaah subhanahu wa ta’ala mula sa isang tadyang ni Adaam). Tinanong ni Adaam ang babae: “Ano ka?” Sumagot siya : “Isang babae.” Nagtanong muli si Adaam: “Bakit ka nilikha?” Sumagot ang babae: “Upang ikaw ay magkaroon ng kapahingahan sa akin.” Ang mga anghel na nakababatid kung hanggang saan ang kaalaman ni Adaam ay nagtanong: “Ano ang pangalan niya O Adaam?” Sumagot siya: “Eve (Hawwa).” Tinanong nila siya: “Bakit siya tinawag na Hawwa?” Sumagot si Adam : “Dahil siya ay nilikha mula sa isang bagay na may buhay.“

Mula sa : Stories of the Prophets (peace be upon them) || Ibn Kathir
————————————————————————————–
Malinaw mula sa salaysay sa itaas na dalawa lamang ang kasarian ng nilikha ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). At marami pang ayah sa Qur’an at salaysay mula sa mga ahadith ang makapagpapatunay nito.

ANO ANG PARUSA NA MATATANGGAP NG MGA BAKLA DITO SA MUNDO?

Iniulat ni Ibn Abbas (radiyallahu anhu) sa Jami `at-Tirmidhi 1456 na sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):
“Sinoman ang makakita ng tao na ginagawa ang gawain ng mga tao sa panahon ni Lut ( sodomy) ay patayin ninyo siya at ang tao na ginawan niya ng ganito”.

————————————————————————————-
Ang kabaklaan at pagiging tomboy ay katotohanan na gawaing kabuktutan at isang seryosong pagkaligaw mula sa pagkakalikha sa tao. Ang gawaing ito na taliwas sa natural na kaanyuan ng tao ay higit na masama at kasuklam suklam kung ikukumpara sa iba pang krimen.

Napagkaisahan ng mga Muslim at ng mga tagasunod ng iba pang relihiyon na ang lesbianism at homosexuality ay masama at maruming gawain. Kaya’t hindi nakapagtataka na ito ay mahigpit na ipinagbabawal at tinututulan ng Islam na siyang dahilan kung bakit marahas ang pagtrato rito.

Palakasin nawa ni Allaah (subnahu wa ta’ala) ang damdamin ng Kanyang nilikha na sumusuko at nagpapasakop sa Kanyang relihiyong Islaam upang mapaglabanan ang kasuklam suklam na gawaing ito at mapanaig sa kanilang mga sarili ang takot kay Allaah(subhanahu wa ta’ala) at sa parusa na ipapataw sa kanila kapag mas pinili nila ang sumuway. Gawin nawa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na madali para sa mga magulang na Muslim ang paggabay sa kanilang mga anak tungo sa Tamang Landas.

La ilaha ila Allah wa’dahu la sharikallah lahul mulk’u wa lahul hamd’u wa huwa ala kulli shay’in qadeer!

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s