Ano ang dapat sabihin ng dating Kristiyano kung siya ay magSa-Shahadah

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Ang ilan sa mga Kristyano ay nagnanais na yakapin ang Al-Islaam, kaya ipinabigkas po naming sa kanila ang Shahadah. Ang sabi namin: Sabihin mo: Ash-hadu An-Laa Ilaha Illa-Allaah wa Ash-hadu Anna Muhammadan Rasool-Allaah wa Ash-hadu An ‘Eesaa Kalimatu-llaah wa Rooh Minhu (Ako ay sumasaksi na walang tunny na karapatdapat sambahin kundi si Allaah lamang at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang Propeta at ako ay sumasaksi na si ‘Eesaa [Jesus] ay Salita ni Allaah at ang kanyang espiritu ay nagmula kay Allaah[i.e. nilikha ni Allaah]). Mayroong ibang tao na nagsasabing mali ito at dapat daw ay huwag naming isama ang huling pangungusap. Ano po ba ang tama?

SAGOT: Kailanman (ay hindi ito magiging mali)! Dahil ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano kaya ang hulling pangungusap ay kinakailangan. Sapagkat ito ang sisira sa mali nilang paniniwala. Kaya dapat lang na mayroong mag-utos sa kanila na sabihin nila na si ‘Eesaa (Jesus) ay Salita ni Allaah Subhanahu wa ta’ala at espiritu na nagmula sa Kanya at ibinigay Niya kay Maryam. Si ‘Eesaa ay hindi anak ni Allaah, o kaya ay siya mismo si Allaah, o ang pangatlo sa Trinidad. GANITO ANG SHAHADAH NA TUMUTUKOY SA MGA KRISTYANO; tama ang inyong ginawa at sinoman ang nagsasabing ito ay mali, siya ang nagkamali.

TANONG: Sabi po nila ay mayroon ring mga Kristyano na yumakap sa Al-Islaam noon pantheon ng Propeta ﷺ at hindi sill pinabigkas ng si ‘Eesaa ay Salita ni Allaah at espiritu na nagmula sa Kanya.

Shaykh: Ang mga ito (noon panahon ng Propeta ﷺ) ay nakakaunawa sa kahulugan ng Shahadah, samanatalang ang mga tao na tinutukoy nation ngayon ay hindi mga Arabs kaya dap at na maging malinaw sa manila ang usapin. Dahil ang mga tao noon, kapag sinabi mo sa kanila na sabihin nila: “Sabihin: ‘Laa Ilaha Illa-Allaah (Walang sinoman ang tunay nakarapatdapat sambahin maliban kay Allaah’ at kayo ay magiging matagumpay.” Sumagot sila:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

“paano niya gagawin ang maraming diyus-diyosan na iisang diyos na lamang? Katiyakan , ang kanyang dala-dalang mensahe at paghikayat ng iba tungo rito ay isang bagay na nakapagtataka!” (Sad 38:5)

Kaya nauunawaan ng mga Arabo ang ibig sabihin ng Shahadah. Pero ngayon, kahit siguro ang mga Arabo ay nangangailangan na paliwanagan tungkol sa kahulugan ng Shahadah. Gayunpaman, ang mga Kristyanong Arabo ay nakababatid ng ibig sabihin ng Laa Ilaha Illa-Allaah dahil Arabic ang original nilang wika. Pero dahil ang tanong ay para sa mga hindi Arabo at sila ay tunny na nangangailangan ng masusing pagpapaliwanag. Ang layunin into ay upang alisin siya mula sa nakatanim na paniniwala sa kanyang puso, ang paging diyos ni Jesus, alayhis salam.

********
Shaykh Muhammad ibn Haadee Al-Madkhalee (hafidhahullaah)
Translated by Raha ibn Donald Batts
Source: http://ar.miraath.net/audio/4710
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s