Ang Kahalagahan ng LA ILAHA ILA ALLAAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

Sa Araw ng Paghuhukom ay tatawagin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang isang lalaki na nagmula sa aking Ummah at ihaharap siya sa lahat ng mga tao. Siyamnaput siyam na balumbon ng kasulatan ang ilalatag para sa kanya; at ang haba ng bawat isa ay hanggang sa maaabot ng tanaw ng mata.

Pagkatapos ay tatanungin siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) :

Itinatatwa mo ba ang alinman sa mga ito ? Ang mga Anghel ba na nagtala ng iyong mga gawa ay may ginawang kamalian sa iyo?

Ang lalaki ay sasagot: Hindi po Panginoon.

Sasabihin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala): Mayroon ka bang idadahilan?

Sasabihin ng lalaki: Wala po Panginoon

At sasabihin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“Katotohanan, ikaw ay mayroong mabubuting gawa na Aming nalalaman , at sa araw na ito, ay hindi ka makakaranas ng pang-aapi.”

At isang kard na may nakasulat na : ‘Ash-hadu an-laa ilaaha illa-Allaah, wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh,’ (Ako ay sumasaksi the walang ibang karapatdapat na sambahin sa katotohanan kundi si Allaah lamang, at si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo .) ang dadalhin.

Pagkatapos ay sasabihin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala): Dalhin ang kanyang masasamang gawa.

Itatanong ng lalaki: Ano ang kard na ito kung ihahambing sa mga balumbon?

Sasagot si Allaah (subhanahu wa ta’ala): Katotohanan, ikaw ay hindi maaapi..

Nagpatuloy ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) sa pagsasalaysay at sinabi niya:

Ang mga balumbon ay ilalagay sa isang panig ng timbangan, at ang kard naman ay sa kabilang panig, at ang balumbon ay magiging magaan at ang kard ay mabigat.

Wala nang bibigat pa sa pangalan ni Allaah (subahanahu wa ta’ala)” sa timbangan ng mga gawa. Iniligtas siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) mula sa Apoy dahil sa kanyang pagiging tapat sa At-Tawheed . Ayon sa mga Ulaama, ang Tawheed ang siyang tumupok sa kanyang mga kasalanan.

********
[[ Iniulat ni Ahmad sa kanyang Musnad 11/570 bilang. 6994 at At-Tirmidhee sa kanyang Jaani’ (41) Al-Eemaan (17) Kabanata: Ang mangyayari sa taong namatay na sumsaksi na walang ibang karapatdapat na sambahin sa katotohanan maliban kay Allaah. Sinabi niya: “Ito ay Hasan Ghareeb.” Ang mga salita ay na ginamit ay sa kanya .
Sa Ibn Maajah sa kanyang Sunan (37) sa Aklat ng Az-Zuhd (35) Kabanata: Ang maaasahan mula sa Awa ni Allaah. Ang lahat ng ito ay nagmula sa Hadeeth ni ‘Abdullaah ibn ‘Amr , kalugdan nawa siya ni Allaah .]]

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s