Hawakan ang Inyong Dila!

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang sumusunod ay mga paalala (ang ilan ay alam na natin, at ang iba naman ay hindi) tungkol sa kahalagahan ng pagpigil sa dila (upang hindi makasakit sa kapwa) at kung paano ito babantayan. Isang napaka marangal na ugali na malapit nang makalimutan sa ating panahon, bagaman mayroon pa ring pag-asa na ito ay maisagawa ng ilan…

 Mula sa salaysay ni Abu Huraira – Radhiyallahu Anhu – na nagsabi na ang Sugo ni Allah – Sallallahu Alaihi was Salam ay nagsabi:

 “Sinoman ang naniniwala kay Allah at sa huling araw ay magsalita siya ng kabutihan o kung hindi ay manahimik na lamang!” (Napagkasunduan nina al- Bukhaari (5785) at Muslim (47))

Mula sa salaysay ni Al Hasan al Basri na nagsabi na sinabi ng Sugo ni Allah – Sallallahu alaihi Was Salam :

 “Kaawaan ni Allah ang Kanyang alipin na nagsalita, at nagkamit ng kapakinabangan (ie may sinabi siya na naging dahilan upang siya ay gantimpalaan) o manahimik na lamang at manatiling ligtas “ (tinipon sa musnad As Shihaab (581) at bagaman ito ay ‘Mursal’ (na nangangahulugan na isang taabi’ee ang nagsalaysay mula sa Propeta – Sallallahu alaihi was Salam) ito ay idineklarang ‘Hasan’ ni Shaikh Al albaani sa ‘Saheehul Jaami’ (3497) at‘Saheehah’ (855) (dahil sa sumusuportang ahadeeth))

Ang susunod na bersyon ng hadeeth brings ay magbibigay linaw sa naunang hadeeth: Mula kay Ubaadah bin Saamit – Radhiyallahu Anhu na nagsabi na ang Propeta ni Allah – Sallallahu alaihi was Salam ay nagsabi:

 “Magsalita kayo ng kabutihan at magkakamit kayo ng gantimpala at iwasan ninyo ang masasamang salita at kayo ay maliligtas“ (Musnad As Shihaab (666) at idineklarang Saheeh’ ni Shaikh Al Albaani sa Saheehul Jaami’ (4419)

 Mula kay Abdullah Ibn Amr – Radhiyallahu Anhumaa na nagsabi na sinabi ng Sugo ni Allah :

 “Ang sinoman na manatiling tahimik ay magtatagumpay“ (Tinipon ni At Tirmidhi (2501) at idineklarang ‘Saheeh’ ni shaikh Al Albaani)

 Mula kay Simaak na nagsabing:

 “Tinanong ko si Jaabir Ibn Samurah ‘Ikaw ba ay nakaupo na sa umpukan na kasama ang Sugo ni Allah – Sallallahu alaihi Was Salam? Sumagot siya: “Oo! Katotohanan na mahaba ang oras ng kanyang pananahimik at bihira siyang tumawa. Ang kanyang mga Sahaba ay bibigkas ng tula at pag-uusapan nila ito habang siya ay nakikinig at sila ay tatawa ngunit ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay ngingiti lamang“ (Tinipon ni Ahmad sa kanyang Musnad (20829) at idineklarang ‘Hasan’ sa saheehul Jaami’ (4822))

Ang sumusunod ay mga pahayag ng Salaf tungkol sa paksa

Si Talha Ibn Ubaidillah ay nagsabi: ”Ako ay nakasakay sa isang bangka kasama ni Imaam Ahmad at napansin ko na mahaba ang oras ng kanyang pananahimik ngunit ng siya ay nagsalita ay sinabi niya: “Oh Allah itulot mo na mamatay akong sumusunod sa Islaam at Sunnah!” (tinipon ni Khateebul Baghdaadi sa Taareekhul Baghdaad (9/349))

 Mula kay Imaam Al Awzaa’ee na nagsabing: si Sulaimaan Ibn Daawood alaihis Salaam ay nagsabi:

 “Kung ang salita at gawa sa pilak, kung gayon ang katahimikan ay ginto!” (tinipon ni Ibn Abi dunya sa ‘As Samt’ (47))

 Si Muwwarraq Al Ijli – Rahimahullah ay nagsabi:

“Mayroong pangyayari na matagal ko nang inaasam-asam sa loob ng sampung taon at hanggang ngayon ay hindi ko pa naisasakatuparan at hindi ako titigil hanggat hindi ko ito nagagawa!” nagtanong sila: “at ano ang pangyayaring iyon Oh Abu Mu’tamir? Sumagot siya “Ang manahimik sa mga bagay na walang kinalaman sa akin!” (Tinipon ni Ibn Abi Shaiba (35144))

 Mula kay Wuhaib Ibnil Warad – Rahimahullah – na nagsabi:

“May kasabihan na ang kaalaman ay mayroong sampung parte ng pagkakabaha-bahagi, ang siyam dito ay konektado sa katahimikan at ang ika-sampu ay ang paglayo mula sa mga tao“ (tinipon ni Ibn Abi Dunya in ‘As Samt (36))

 Mula kay Ali – Radhiyallahu Anhu na nagsabing:

 “Ang dila ng tao ay kahalintulad ng panulat ng hari at ang kanyang laway ay ang tinta nito“ (tinipon ni Ibn Abi Dunya ‘As Samt’ (79))

 Mula kay Abdullah ibn Amr – Radhiyallahu anhumaa na nagsabing:

“Iwanan ninyo ang anomang bagay na walang kinalaman sa inyo, at huwag kayong magsalita tungkol sa mga bagay na na hindi kayo kasangkot, bantayan ninyo ang inyong dila na tila ba ito ay isang pilak!” (tinipon ni ibn Abi Dunya sa ‘As Samt’ (24))

 Mula kay Al Hasan al Basri – Rahimahullah na nagsabing:

 “Siya na maraming kayamanan ay maraming kasalanan (ie karaniwan ay ganito), at siya na maraming sinasabi ay maraming kasinungalingan na nabibigkas at ang taong may masamang ugali ay pinarurusahan lamang niya ang kanyang sarili!“ (tinipon ni Ibn Abi Dunya sa ‘As Samt’ (9)

 Mula kay Ibn Mas’ood – Radhiyallahu anhu na nagsabing:

 “Sa Kanya na wala nang iba pang panginoon maliban sa Kanya! Walang ibang bagay sa mundo na higit na nangangailangan na ikulong kundi ang dila!” (tinipon ni Ibn Abi Dunya sa ‘As Samt’ (16))

 Wallahu A’lam

Was Sallallahu ‘alaa nabiyyinaa Muhammad

********

[www.twitter.com/abuhakeembilal
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s