Walimah…Sunnah

بسم الله الرحمن الرحيم

Isa sa pinakaaasam at pinagkahihintay na sandali ng tao sa kanyang buhay ay ang araw ng kanyang kasal. Mahabang panahon ang iniuukol upang mapaghandaan lamang ito. Ang iba ng ay kinakailangan pa na umarkila ng tao na siyang mamamahala para sa okasyon na ito.

Bilang mga Muslim, tayo ba ay may ganitong paghahanda? Katulad rin ba ng mga hindi mananampalataya ang pagdaraos natin ng walimah?

Ang mga Muslim ay mayroong sariling panuntunan na sinusunod. Ito ay ang Qur’an at Sunnah. Sa dalawang panuntunan na ito nakabatay ang pagiging masusnurin ng isang alipin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). Hindi kinakailangan ng mga Muslim na makigaya o makiuso sa mga tao sa kanilang paligid. Sapat na ang dalawang nabanggit upang maging gabay nila at makasiguro sila na tama ang kanilang ginagawa.

Ang mga sumusunod ay panuntunan kung paano isagawa ang Walimah o ‘wedding feast:

UNA: Ito ay dapat isagawa (‘aqb – Fathul Baaree: 9/242-244) tatlong araw makalipas ang unang gabi ng kasal, sapagkat ito ang sunnah ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam.

Isinalaysay ni Anas (radiyallahu anhu):

“Matapos na ang Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) ay nakisama sa kanyang bagong asawa at inutusan niya ako upang imbitahan ang ilang kalalakihan sa isang salo-salo.” [al-Bukhaaree and al-Baihaqi].

Sa isang hadith na iniulat rin ni Anas (radiyallahu anhu) ay sinabi niya: “Pinakasalan ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) si Safiya (radiyallahu anha), at ang mahr na ibinigay sa kanya ay ang kanyang kalayaan. Pagkatapos ay nagdaos ng salo-salo para sa kasal na ito, sa loob ng tatlong araw.” [Abu Ya’laa at iba pa: Hasan].

PANGALAWA: Kinakailangan na imbitahan ang mga matutuwid na mananamapalataya sa handaan na ito maging sila ay mayaman o mahirap.

Sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam):

“Huwag kayong makipagkaibigan maliban sa mga matutuwid na mananampalataya, at sila lamang ang dapat ninyong makasalo sa inyong pagkain.” [Abu Dawood, at-Tirmidhee atbp: Saheeh].

PANGATLO: Kung kakakayanin ay maaaring magkatay ng isa o higit pang tupa. Ito ay ayon sa hadith na iniulat ni Anas (radiyallahu anhu) :

“Si Abdur-Rahmaan (radiyallahu anhu) ay dumating sa al-Madeenah, at itinalaga ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) si Sa’ad ibn Ar-Rabee’ al-Ansaariy bilang kanyang kapatid. Dinala ni Sa’ad si Abdur-Rahmaan sa kanyang bahay, humingi ng pagkain, at silang dalawa ay nagsalo.

Sinabi ni The Sa’ad : “Ya Akhi, Ako ang pinakamayaman na tao dito sa al-Madeenah (sa isang salaysay naman ay: “… mula sa mga Ansaar”), kaya tingnan mo ang aking mga kayamanan at kunin mo ang kalahati nito (sa ibang salaysay: “… at hahatiin ko ang aking hardin sa dalawa”). Bukod dito, ako ay mayroong dalawang asawa (at ikaw Akhi ay walang asawa), kaya pumili ka kung sino ang magugustuhan mo sa kanila at akin siyang ididiborsyo para sa iyo. At kapag natapos na ang kanyang iddah, ay maaari mo na siyang pakasalan.” Sumagot si ‘Abdur-Rahmaan : “Hindi, subhanAllaah, gantimpalaan ka nawa ni Allah (subhanahu wa ta’ala), ang iyong pamilya at ang iyong mga pag-aari. Ituro mo sa akin ang daan pAtungong pamilihan.”At itinuro nga sa kanyang daan patungong pamilihan at siya ay nagtungo roon. Siya ay nangalakal sa pamamagitan ng pagbili at pagbibili at mula rito, siya ay kumita ng salapi. Kapag sasapit ang gabi ay umuuwi siya sa kanyang bahay na may dalang tuyong gatas na pangluto at ghee. MakAlipas ang ilang panahon, hanggang sa sumapit ang isang araw na mayroon nang bakas ng saffron sa kanyang pananamit. Tinanong siya ng Propeta (salallahu alayhi wa salam ) sa kanya: “Ano ito?” Siya ay sumagot: “O Sugo ni Allaah, ako ay nagpakasal sa isang babae na nagmula sa mga Ansaar.” Nagtanong muli ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) : “Ano ang ibinigay mong mahr sa kanya?” Sumagot siya: “Ang timbang ng limang dirhams sa ginto.” Pagkatapos, ang Propeta ay nagsabi : “Gantimpalaan ka nawa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala), magbigay ka ng salo-salo kahit isang tupa man lamang.” Sinabi ni Abdur-Rahmaan : “Nakita ko ang aking sarli sa kalagayan na kung ako ay mag-aangat lamang ng bato, umaasa ako na mayroong ginto o pilak sa ilalim nito.” Sinabi ni Anas : “Matapos na mamatay si Abdur-Rahmaan , ang bawat asawa niya ay nagmana ng tig-iisandaan libong Dinar.” [Al-Bukhaaree, an- Nasaa’ee atbp].

Mula pa rin sa salaysay ni Anas (radiyallahu anhu): “Hindi ko nakita ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) na nagigay ng salo-salo na katulad ng ibinigay niya para kay Zainab. Nagkatay siya ng tupa at pinakain ang lahat ng karne nito at tinapay hanggang sila ay mabusog at umayaw.” [Al-Bukhaaree, Muslim atbp].

Maaaring maghanda ng pagkain bukod pa sa karne

Pinahihintulutan na magbigay o maghanda ng iba pang pagkain para sa walimah kung mayroon nito at abot-kaya ang halaga, kahit pa ito ay hindi karne. Ito ay ayon sa hadith na isinalaysay ni Anas: “Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nanatili sa pagitan ng Khaibar at al-Madeenah sa loob ng tatlong araw kung saan ay nakasama niya ang kanyang asawa na si Safiya (radiyallahu anha). Pagkatapos ay inanyayahan ko ang mga Muslim para sa kanyang walimah . Walang karne o tinapay na handa sa walmah na ito. Sa halip, ang banig ay inilatag at doon ay inihain ang tamr, gatas na tuyo at butter. Ang mga tao ay kumain hanggang sa sila ay mabusog.” [Al-Bukhaaree, Muslim atbp].

Ang pagdalo at pagtulong ng mga may-kaya sa pagdiriwang ng Walimah

Ipinapayo na ang mga mayayaman ay tumulong sa paghahanda para sa walimah base sa hadith na isinalaysay ni Anas tungkol sa kasal ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) kay Safiya (radiyallahu anha): “Pagkatapos, habang kami ay nasa daan, inihanda ni Umm Sulaim (radiyallahu anha) si Safiya(radiyallahu anha) para kay Propeta (salallahu alayhi wa salam) at dinala si Safiya sa kanya pagdating ng gabi, at nang magising ang Propeta (salallahu alayhi w salam) ng sumunod na umaga ay isa na siyang bagong kasal. At sinabi niya: “Sinoman ang mayroong pagkain , ay hayaan ninyo na dalhin niya rito.” (sa ibang salaysay ay ganito ang sinabi niya “Ang sinoman na mayroong labis na pagkain mula sa kanyang panustos , hayaan ninyo na dalahin niya rito.” ipinagpatuloy ni Anas ang salaysay: “At inilatag na nga ang leather na banig na kainan at isang lalaki ang nagdala ng tuyong gatas, ang isa ay tamr at ang isa ay butter at gumawa sila ng Hais (hais ay pagkain na mula sa pinagsamasamang tatlong sangkap na ito). Ang mga tao ay kumain ng hais at uminom mula sa naipon na tubig ulan sa hindi kalayuan, at iyon ang walimah ng Propeta (salallahu alayhi wa salam.” [Al-Bukhaaree, Muslims atbp].

********

The Etiquettes Of Marriage And Wedding
Sheikh Muhammad Naasirudden al-Albaani (rahimahullaah)
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s