Wahhabism: Ito ba ay ika-Limang Madh-hab?

بسم الله الرحمن الرحيم

Sagot na ibinigay ni Shaykh Ibn Baz sa tanong na isinulat para sa kanya na nagmula sa labas ng Saudi Arabia :

Mula kay `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz para sa aking kagalang galang na kapatid, gabayan ka nawa ni Allah sa kapaki-pakinabang na kalaman at maisagawa mo ito! Ameen. Assalamu alaykum! Natanggap ang sulat mo na mayroong petsa na 2/3/1394 A.H. Barakallaahu feek! Mayroong tatlong katanungan doon tungkol sa Wahhabism. Ang sumusunod ang aking kasagutan:

Tanong 1: Itinanong mo kung ano ang Wahhabism at kung ito ba ang ika-limang Madh-hab (School of Jurisprudence) or sumusunod sa isa sa apat na Madh-hab.

Sagot: Ang kataga na Wahhabism ay ginamit ng maraming tao upang tukuyin ang da’wah na sinimulan ni Imam Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhab ibn Sulayman Al-Tamimy Al-Hanbaly (rahimahullaah). Siya at ang mga tao na sumunod sa kanyang panawagan ay tinawag na ‘Wahhabis’. Ang bawat tao na may kaalaman ay katiyakan na narinig na ang tungkol sa da’wah ni Shaykh Muhammad ibn `Abdul-Wahhab’s (rahimahullaah). Siya ay nanawagan para sa natatanging Tawhid (paniniwala sa Kaisahan ni Allaah subhanahu wa ta’ala) at nagbigay babala sa mga tao laban sa lahat ng anyo ng Shirk (pagtatambal kaya Allah sa Kanyang Kadakilaan at pagsamba), katulad ng pananalangin sa mga patay, mga puno, bato, atbp. Siya (rahimahullaah) ay sumunod sa paniniwala ng mga Salaf (mga matuwid na ninuno) habang sa ibang bagay naman ay sumunod siya sa Madh-hab ni Imam Ahmad ibn Hanbal Al-Shaybany (rahimahullaah). Ito ay malinaw na makikita sa mga libro at Fatwa (legal na opinyon) ni Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhab at sa mga aklat na nailimbag mula sa mga taong sumunod sa kanyang da’wah at kanyang mga anak na nailimbag. Si Imam Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhab ay nabuhay noong panahon na ang Islam ay hindi kilala ng mga tao, ang Gulpo ng Arabia at iba pang lugar ay nilamon ng kamangmangan at ang pagsamba sa mga ay talamak na nagkalat. Kaya sinikap ng Shaykh sa kanyang sarili na labanan at sugpuin ang ligaw na paniniwala noong kanyang panahon.

Isinagawa niya ang lahat ng posibleng paraan upang mapalaganap ang Tawhid na malaya sa anomang uri ng pamahiin. Si Allah (subhanahu wa ta’ala), ay itinakda na tanggapin ni Imam Muhammad ibn Su`ud, Prinsipe ng Al-Dir‘iyyah ng panahon na iyon na tanggapin ang da’wah. Kung kaya, ang Prinsipe, ang kanyang mga anak, at ang kanyang nasasakupan ay sumuporta sa Imam, gantimpalaan sila ni Allah, patawarin ang kanilang mga kasalanan at gawing matagumpay ang kanilang mga anak sa lahat ng bagay na ikalulugod ni Niya at mga bagay na magtutuwid sa kalagayan ng Kanyang mga Alipin!! Ang lahat ng rehiyon sa Tangway ng Arabia ay namuhay sa ilalim ng matuwid na da’wah na ito hanggang sa kasalukuyan . Kung kaya, ang da’wah ni Imam Ibn ‘Abdul-Wahhab ay naaayon sa Qur’an at Sunnah .

Ang Wahhabism ay HINDI ika-limang Madh-hab katulad ng sinasabi ng ilan sa mga jahil/mangmang at mapanghusgang tao; sa halip, ito ay isang panawagan tungo sa ‘Aqidah (pananampalataya) ng Salafiyyah (mga sumusunod sa manhaj ng naunang relihiyosong mga Muslim) at ang paraan ng pagpapanumbalik sa pangunahing aspeto ng Islam at Tawhid na nakalimutan sa Tangway ng Arabia.

********
Pinagkunan :[http://www.alifta.com]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s