Panuntunan sa Damit ng mga Bata na Mayroong Larawan ng May -buhay at Mga Manika Shaykh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee (rahimahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Mayroon po tayong isang sister na nagtanong: Ano ang batas sa damit ng bata na mayroong disenyo ng mga bagay na may buhay kung ito ay hindi maaalis dahil ang pag-alis dito ay nangangahulugan na sisirain ang tela/damit?

Sagot ng Sheikh : Walang pag-aalinlangan, kailangan nating sabihin, sa mga tanong na katulad nito, na ang pagbili ng mga gamit na mayroong nakalarawan na may buhay ay katotohanan na isang malaking pagkakamali at kapabayaan mula sa ama at ina ng bata na bumili nito, dahil ang pangunahing panuntunan ay hindi maaaring bumili ang isang Muslim ng mga damit na mayroong larawan ng may buhay. Gayunpaman, maaaring hindi alam ng taong ito ang panuntunan na ito, o maaari rin naman na binalewala niya ito, o di kaya ay nakalimutan…nakalimutan niya at bumili siya ng ganitong damit, at nang makabalik siya sa kaniyang bahay ay naalala niya ang lubusang pagbabawal sa larawan. Kaya, sa ganitong sitwasyon, ang tanong sa itaas ay hindi akma. Dapat ay baguhin ang panimula ng tanong, at ito ay …ang pagpapalit ng damit na binili sa lugar na pinagbilhan (at ang ipapalit ay wala nang larawan). Kaya kung hindi ito maaaring maipagpalit ng ama o ina (sa ibang tela/damit), kung gayon ay lilitaw ang tanong na ito.

Kaya, ipinaalala ko ang dalawang panimula (na dapat ay siyang maging umpisa ng tanong) dahil karamihan ng tao ay walang pag-iingat kapag nasa pamilihan. Bumibili sila ng mga pang-araw araw na pangangailangan mula sa iba’t-ibang materyal, katulad ng mga inilalatag na carpets, rugs, mats at kumot o iba pang kahalintulad nito, ang karamihan sa mga bagay na ito ay mayroong larawan at nadedekorasyunan. At hindi nila pinagtutuunan ng pansin ang lahat ng ito at binibili ang mga ito sa pagdadahilan na hindi naman daw ito iginagalang (dahil ito ay inuupuan, tinutulugan, atbp.) at ito ay hindi naman isinasabit . Kaya, sasabihin namin: Marapat sa mga Muslim na sila ay iyong mga gising at hindi nahihimbing, at sila ay nagbibigay pansin sa masamang balak ng mga hindi mananampalataya, iyong mga sumasakop sa kanila sa mismong loob ng kanilang pamamahay sa pamamagitan ng iba’t-ibang paraan – at isa sa paraan na ito ay ang mga damit na mayroong larawan na nakatatak. At ang usapin na ito ay tinatalakay ng paunti-unti, lalo na kung kinakailangan ito ng tao. At sa paraan na detalyado kung sila ay nakikinig sa mga maling gabay, sa mga fataawa (religious edicts) na hindi nakabatay sa mapananaligang katibayan, katulad ng fataawa tungkol sa mga manika at laruan ng bata na nagkalat sa pamilihan na binibili ng mga ina para sa mga anak nilang babae at lalaki , marami sa mga laruan na ito ay binibili sa ngalan ng panlibang daw sa batang babae at lalaki.

Kaya, marapat lamang na tandaan natin, at ito ay ang mga laruan (manika) na pinahihintulutan na gamitin ng mga maliliit na bata… sa halip ay sasabihin ko na ito ay para lamang sa mga babae at hindi sa lalaking bata, na WALANG KATIBAYAN na matatagpuan sa pagpapahintulot nito maliban sa hadeeth ni ‘Aaishah (radiyallaahu anha) na nagsabing pinapupunta niya ang mga anak na babae ng kanilang kapitbahay sa kaniyang bahay at nakikipaglaro siya sa kanila ng laruan na pambabae (manika) at ang Sugo (sallallahu ‘alaihi wa ‘ala aalihi wa sallam) ay tumulong sa kanya at pinahintulutan siya at hindi pinagalitan. Sa halip, katotohanan na siya (sallallahu ‘alaihi wa ‘ala aalihi wa sallam) [ay pumasok ng bahay] isang beses at nakita niya si ‘Aisha (radiyallahu anha) na mayroong laruan na kabayong may dalawang pakpak. Kaya’t siya (‘alaihi salaam) ay nagsabi kay ‘Aaishah: ‘Kabayo na mayroong dalawang pakpak?!’ Sumagot siya: ‘O’ Sugo ni Allah, hindi mo ba narinig’ o ‘hindi ba nakarating sa iyo na ang kabayo ni Sulaymaan (‘alaihi salaam) ay mayroong mga pakpak?’ at siya (‘alaihi salaatu wa salaam) ay tumawa at sumang-ayon kay Aisha (radiyallahu anha). Ang hadeeth na ito ay patunay na posible para sa atin na panghawakan ito upang pahintulutan ang mga laruan ng batang babae (manika) na mayroong anyo at nakaukit na porma.

Gayunpaman, sa panuntunan ng fiqh (jurisprudence) ay mayroong matatagpuan na ang teksto na may kalakip na pagsasabatas para lamang sa natatanging pagkakataon, kung ito ay sasalungat sa pangunahing panuntunan ay kinakailangan na iwanan ito. Katulad ng kung ito ay salungat sa pangunahing panuntunan, ang sariling pagpapasya (qiyaas) ay hindi maaaring gawin sa isang sumasalungat sa pangunahing panuntunan, at dahil ang anomang salungat sa sariling pagpapasya, ay hindi maaaring pagkuhanan pa ng karagdagang pagpapasya, kung kaya, kailangang bumalik sa pangkalahatang panuntunan.

Kung ang ibig sabihin nito ay malinaw sa lahat, inshaa’Allah, kung gayon ay maaari na nating sabihin ngayon: Na ang mga laruan ni Sayyidah ‘Aaishah (radiyallahu anha), iyon ay laruan na nagmula sa mga ginagamit ng ilang kababaihan noong panahon na iyo, sa pagbabaling ng atensyon ng kanilang mga anak mula sa paghingi ng pagkain at inumin kung sila ay nasa panahon ng pag-aayuno. At katotohanan na ang mga kababaihan noon ay nagbibigay sa mga bata ng imahe na gawa sa balahibo ng tupa na mayroong kulay, o kaya ay mula sa bulak at ibinibigay nila ito sa mga bata na nag-aayuno, upang maibaling ang kanilang atensyon palayo sa paghingi ng pagkain at inumin. Ang ganitong uri ng imahe, ang ganitong mga laruan ng bata, ito ay mga lokal at gawa lamang sa bahay, hindi ito inangkat mula sa labas ng Bansang Islamiko, at lalong hindi nagmula sa bansa ng mga hindi mananampalataya at pagkaligaw na gumagawa ng mga laruan at anyo ng naaayon sa kanilang gusto, gawi at kultura, na hindi umaayon sa kahit anong paraan, sa mga gawi at ugali ng mga Muslim, sa kanilang kultura at sa batas ng kanilang share ‘ah. At mula sa mga inangkat na imaheng ito, mga inangkat na anyo na kung minsan ay maliit at kung minsan naman ay malaki na ang isang bata na halos hindi pa makahawak ng manika ay kasing laki na niya ang kanyang manika at blond ang buhok na nakaipit sa gilid tulad ng sa batang lalaki. At ang inangkat na manika na ito ay nakasuot ng maiksing damit na kita na ang hita. Ang mga manika na ito ay naglalarawan ng kultura ng mga hindi mananampalataya at ng kanilang gawi at ugali.

Kaya, kung ipapasok natin sa ating mga bahay ang mga imahe na ito, ito ay unang-una, pagpapakita na nagugustuhan natin ang daladala nito (i.e. kultura, gawi at ugali ng mga lumikha nito)…una…, at pangalawa, tinuturuan natin ang ating mga anak ng kaugalian na mula sa kanilang pagkabata ay malulugod na sila sa mga damit na kabaliktaran sa damit Islamiko , partikular na sa may kinalaman sa kalalakihan. At dahil dito, marapat lamang na mag-ingat tayo sa pag aangkat ng mga damit mula sa bayan ng mga hindi mananampalataya na nagtataglay ng iba’t-ibang anyo at gamit, at mula sa mga ito ay ang damit na pambata.

Kaya tayo ay labis ang kalungkutan sa tuwing pumapasok tayo sa bahay ng ating kapatid sa pananampalataya na sumusunod sa Qur’an at Sunnah – ayon sa ating pag-aakala –, at sa kabila ng lahat ng ito ay makikita natin ang kanyang mga anak na nabibihisan ng damit na mayroong larawan na nakatatak, mga larawan na mahalay. At ang kalamidad na ito ay kakalat, hanggang bihisan na natin ang ating mga kabataan na umabot na sa gulang ng pagkaunawadinadamitan natin sila ng mga damit na mayroong larawan sa harapan at likuran. At kung minsan na nagsa-salah sila ng Jumu’ah, mayroon kasing mga alam ninyo yun? Yung mga nagsasalah lamang sa masjid kung Jumu’ah at ang buong buhay niya ay ginugol niya sa paglalaro at paglilibang pero dumadalo pa rin siya ng salatul Jumu’ah. Kaya, makikita natin siya na nagdarasal at sa likod ng kanyang damit ay mayroong larawan ng babae na nakalugay ang buhok at nakalitaw ang mga braso at leeg, at iba pang bahagi ng katawan, at tayo ay nakaharap sa larawang ito habang tayo ay nagsa-salah.

Ang mga kakaibang gawi ng katigasan ng ulo ng mga Muslim ay talagang nakamamangha, sa palagay ko ang siyang nakakatulong sa paglaganap ng nakahihiyang bagay na ito at pagsuway sa batas Islamiko ay ang kasabihan na -katotohanan! ang ipinagbabawal na larawan ay iyon lamang may tatlong dimensyon at may anino. At para doon sa hindi tatlong dimensyonal, para sa kanila ito ay pinahihintulutan lalo na kung hindi naman ginawa ng kamay at sa halip ay ginawa ng camera o printer. Ang mga ganitong isipin ay nagmula sa bulong ni shaytaan na ibinato niya sa sangkatauhan sa ating panahon at pinaganda niya ito para doon sa mga naniniwala sa kanya upang sabihin nila na wala namang mali sa kanilang paniniwala.

Kaya marapat sa mga Muslim na iwasan ang pagbili ng kahit anong uri ng tela/damit na mayroong larawan dahil nga sa nabanggit na namin kanina.

At bilang pangwakas, ang sagot ko sa nagtanong ay ito: Kung ang sitwasyon ay iikot sa kailangan bang tuklapin ang larawan sa tela at alisin ang disenyo upang mapakinabangan ito kahit na magkakaroon ito ng diprensya…Ang sagot ko kung…., kung gayon ay maaari itong gamitin. Subalit, naniniwala ako na ang isang mananampalataya na babae, ang Muslimah na siyang namamahala sa kanyang tahanan , ay kinakailangan na alisin niya ang bakas ng larawan sa pamamagitan ng pagkuskos dito o kaya ay paglalagay ng embroidery hanggang maalis ang ulo ng larawan dahil ang sitwasyon na ito ay katulad ng sinabi ng Propeta (‘alaihi as salaam) :

‘Katotohanan, ang larawan ay iyon lamang ‘ulo’/nasa itaas’.

Kaya kung ang ulo ay maalis, ay wala na ang larawan, kahit pa mayroong matirang ibang bahagi nito. At dito nakukumpleto ang sagot sa tanong inshaa’Allah.

********
Mula sa cassette na may pamagat na: Tawjeehaat Lil-Mar’atil- Muslimah (guidelines for the Muslim woman) ni Sheikh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee (rahimahullaah).
Isinalin ni sa wikang banyaga (Ingles): Abu Yusuf, Sagheer Ibn ‘Abdir-Rasheed Al-Kashmeeree
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s