Ang Tumataas na bilang ng Diborsyo: Ang Sanhi at ang Lunas dito

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Barakallahu feek! tanong mula kay Umm Imaan. Ano ang mga dahilan upang magtagal at maging matagumpay ang pag-aasawa/kasal ? At ano ang pangunahing dahilan sa panahon natin ngayon kung bakit tumataas ang bilang ng mga nagdi-diborsyo lalo na sa hanay ng mga kabataan ngayon?

Shaykh Fawzan: Iniutos ni Allah (subhanahu wa ta’ala) sa atin na mabuhay tayo kasama ang ating asawa na mayroong dangal. Sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’Ala) sa pagkakasalin:

“وعاشروهن بالمعروف ”
“At ang karapat-dapat na pakikisama ninyo sa inyong mga asawa ay dahil sa pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigay sa kanila ng kanilang karapatan.”(An-Nisa 4:19)

Kaya naman, obligasyon ng bawat isa na pakitunguhan ang kanyang asawa sa paraan na marangal at kapita-pitagan. At tuparin ang mga obligasyon na itinakda ni Allah (subhanahu wa ta ‘ala ) bilang pagbibigay sa karapatan ng kanilang asawa. At kung sakali na mayroon silang malaman o makita na hindi nila nagustuhan sa kanilang asawa, ay marapat lamang na lawakan nila ang kanilang pang-unawa at pagpapasensya.

Sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) sa pagkakasalin:

“At kung sakaling ayaw na ninyo sa kanila dahil sa kadahilanang makamundo ay pagtiisan ninyo (ang situwasyon), dahil maaari na ang bagay na ayaw ninyo ay siyang makapagdudulot ng maraming kabutihan”.(An-Nisa 4:19)

Sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

At huwag mamuhi ang isang mananampalatayang lalaki sa isang babae na mananampalataya, kung mayroon siyang hindi nagustuhan na ugali sa babae ay katiyakan naman na mayroon din siyang magugustuhan sa babae.[Muslim].

Sinabi rin ng Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ] متفق عليه

Katotohanan! Ang babae ay nilikah mula sa baluktot na bahagi ng tadyang ng lalaki at ang pinakabaluktot na parte nito ay ang nasa itaas. Kapag sinubukan ninyo siyang ituwid, ito ang magiging sanhi upang siya ay maputol, at ang pagputol sa kanya ay ang pag-diborsyo, kung iiwan ninyo siya sa kanyang kalagayan, mananatili siyang baluktot. [ Al-Bukhari and Muslim ]

Nagpapakita ito na kinakailangan talaga ang ibayong pagpapasensya sa pakikisama sa kababaihan. Kung gayon, ang lalaki ay marapat na mapagtiis sa anomang kakulangan na makita niya sa kanyang asawa. Matuto siyang magpasensya. At kung mayroon siyang hindi nagustuhan mula sa babae, marahil, ang bagay na hindi niya nagustuhan ay itinakda ni Allah (subhanahu wa ta’ala) na magkaroon ng kapakinabangan at kabutihan.

Gayon din naman, ang babae ay marapat rin na maging mapagtiis sa kanyang asawang lalaki. Pagtiisan niya ang mga bagay na nakita niya sa kanyang asawa, mga bagay na hindi niya nagustuhan. Kailangan niyang maging mapagpasensya. At mababago ang kanilang sitwasyon, maaayos ang kanilang relasyon at ang pagkamuhi ay mawawala insha’Allah ; kung magkakaroon sila ng pagpapasensya at pagtanggap sa kakulangan ng isa’t-isa.

TANONG: Ano po ang mga dahilan ng pagdi-diborsyo sa panahon ngayon Shaykh?

Shaykh Fawzan: Sa madaling salita, ang dahilan ng pagdi-diborsyo ay ang kawalan ng lalaki ng pasensya sa mga bagay na hindi niya nagustuhan sa kanyang asawa at kung ang babae ay mapagtiis, ang kahahantungan pa rin ay ang diborsyo. Sa ganitong dahilan, sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) sa pagkakasalin:

….at sa mga yaon namang nangangambang baka sila ay lalabag sa inyo, ay pagpayuhan ninyo sila ng magandang salita; at kapag hindi nagbunga para sa kanila ang magandang salita, ay huwag ninyo silang tabihan sa higaan; at kapag hindi naging mabisa ang hindi ninyo pagtabi sa kanila sa higaan, ay paluin ninyo sila sa pamamagitan ng pagpalong hindi nakasasakit; at kapag sila ay sumunod sa inyo ay huwag ninyo silang aapihin sa pamamagitan ng hindi pakikitungo nang maganda sa kanila . (An-Nisa 4:34)

Ang ayah na ito ay para sa kalalakihan.

At para naman sa kababaihan ay sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) sa pagkakasalin:

At kapag ang babae ay natatakot na siya ay aayawan ng kanyang asawa, o siya ay pagmamalupitan, o di kaya siya ay lalayuan; walang kasalanan sa kanilang dalawa kung sila ay mag-aayos sa paraang kaiga-igaya sa kanilang mga kalooban, hinggil sa karapatan niya na panahon o di kaya ay panustos, dahil ang pagsasaayos ay higit na nakabubuti. Sapagka’t likas sa kalooban ng mga tao na minsan siya ay nadadala ng pagiging makasarili at pagma-maramot.
(An-Nisa 4:128)

At sinabi pa ni Allah (subahanahu wa ta’ala) sa pagkakasalin:

At kapag nalaman ninyo, O kayong mga tagapangalaga ng mag-asawa, na ang kanilang hindi pagkakasundo ay hahantong sa hiwalayan, ay magpadala kayo sa kanila ng hukom na patas mula sa pamilya ng lalaki at hukom din na patas mula sa pamilya ng babae, nang sa gayon ay mapag-aralan nila ang pangyayari at makapagpasiya sila ng anumang bagay na makabubuti sa dalawa, na dahil sa hangarin ng dalawang hukom na pagtutuwid at pagsasagawa ng mabuting ugnayan ay magabayan ng Allâh (Ι) ang mag-asawa. (An-Nisa 4:35)

At sa ganitong paraan masusolusyunan ang anomang alitan na namagitan sa mag-asawa upang maalis ang hindi pagkakaunawaan at maibalik ang pagmamahalan at pagtatangi sa isa’t-isa na hindi na alintana kung anoman ang suliranin o hindi pagkakaunawaan na na kanilang pinagdaanan.

********

Shaykh Saalih al-Fawzaan (hafidhahullaah)
Source: http://mtws.posthaven.com (Isinalin ni Rasheed ibn Estes Barbee sa wikang banyaga (Ingles)
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s