Ang Sweldo ng Du’aat

بسم الله الرحمن الرحيم

Isa sa mga mainit na paksa na ibinabato ng mga ligaw na sekta sa mga du’aat ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay ang usapin tungkol sa pera o suporta na tinatanggap ng mga du’aat na ito mula sa kanilang mga sponsors. Hanggang sa magparatang pa sa mga du’aat na ito na sila daw ay nagdagdag at nagpakilala ng isang bid’a. Ang rason? Dahil hindi tumanggap ng sweldo/pera/suportang pinansiyal ang Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) at ang kanyang mga Sahaba (radiyallahu anhum) bilang kabayaran sa kanilang Da’wah.

Bago natin ilatag ang pahayag ng Ulaama tungkol sa bagay na ito, nais nating linawin na ang isang tunay na Muslim ay iyong naniniwala at sumusunod sa Qur’an at Sunnah ayon sa pang-unawa at pagpapaliwanag ng mga Salafus Saleh.

Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

…..tanungin ninyo kung gayon, ang mga naunang ‘Ahlul Kitâb’ (mga Hudyo at mga Kristiyano) at sasabihin nila sa inyo na ang mga Propeta ay mga tao, kung talagang hindi ninyo batid na sila ay mga tao.

At ang talatang ito ay bilang pangkahalatan na patungkolsa lahat ng bagay na may kinalalaman sa Relihiyon (o ‘Deen’), na kapag ang isang tao ay mayroon siyang hindi alam ay nararapat na magtanong siya sa sinumang nakaaalam na pinagkaloban ng kaalaman. [Sûrat An-Nahl 16:43]

وقال تعالى ( الزمر 9 ) : { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون }
Sabihin mo, O Muhammad: “Maaari bang magkapantay angnakakikilala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang tunay na ‘Deen,’ sa mga yaong wala silang kaalam-alam hinggil samga bagay na ito?” [Sûrat Az-Zumar 39:9]

Narito ang pahayag ng taong ‘pinagkalooban ng kaalaman’ ,si Shaykh Saalih Aal Shaykh (hafidahullaah) nang siya ay tanungin kung maaari ba na tumanggap ng sweldo ang isang da’ee?

Shaykh Saalih Aal Shaykh:  Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng isang daa`ee ay ang pagiging matapat—IKHLAS– na ang lahat ng kanyang gawain ay tanging laan lamang para kay Allah (subhanahu wa ta’ala). Kinakailangan ay mag-ingat siya sa pagtanggap ng kabayaran kapalit ng kanyang da`wah at maging maingat sa pananalita o pagsali sa gawain na may kapalit na kabayaran. Sapagkat kung alinman sa mga ito ang dumatal sa kanya dala ng matinding pangangailangan, kung gayon ay kailangan niya paalalahanan ang kanyang sarili, upang ang kanyang mga sasabihin ay pawang katotohanan at iyong mga nararapat lamang.

At huwag ninyong ipagpalit ang Aking mga palatandaan o mga salita sa napakaliit na halaga ng makamundong bagay. [Sûrah 2. Al-Baqarah: 41]

[[—ang Ayah sa itaas ang ginagamit na Daleel upang patibayin nila ang kanilang maling paratang na ang mga du’aat ay nagsasagawa ng bid’a sa pamamagitan ng pagtanggap ng bayad. Gayong kung tutuusin, hindi naman nakababawas ng gantimpalang matatanggap ng isang tao na nag-aaral ng Qur’an at itinuturo ito sa iba , ang pagtanggap niya ng kabayaran para rito hanggang ang intensiyon ng nagtuturo ay upang makamit lamang ang ikalulugod ni Allaah (subhanahu wa ta’ala).]]–The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta’–

Shaykh Saalih Aal Shaykh:  Ang da`wah ay iba sa pagtuturo ng Qur.aan. Ang da`wah ay may mga batas at alituntunin, ito ay mayroong ibang panuntunan kung ihahambing sa pagtuturo ng Qur’an. At dahil dito, ang mga Ulaama ay nagpahintulot na tumanggap ng suportang pinansiyal ang mga daee, at hindi ito matatawag na sweldo. Siya ay tumatanggap ng suporta mula sa baytul-maal, at ang nagdedesisyon nito ay ang taong nasa posisyon –suporta na hindi nakabatay sa kung gaano ang kanyang pagsisikap na maisagawa ang pangkalahatang gawain na ito.

Sapagkat sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala):

قال الله تعالى ( آل عمران 104 ) : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}

At magpalitaw kayo, O kayo na mga mananampalataya, mula sa inyo ng isang grupo, na nag-aakay tungo sa kabutihan at nag-uutos sa paggawa ng mabuti – at ito ay ang pag-aakay tungo sa Islâm at sa Kanyang batas, at pagbabawal sa paggawa ng masama, na ito ay ang lahat nglabag sa katuruan ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam); samakatuwid, sila ay magtatagumpayng mga Hardin sa ‘Al-Jannah.’

Ipinag-utos ni Allah (subhanahu wa ta’ala) na magkaroon ng grupo mula sa atin na siyang mag-aanyaya sa kabutihan. Kaya kung ang grupo na ito ay makatanggap ng suporta , upang makatulong sa kanya/kanila na maisakatuparan ang dakilang gawain na ito–ang da’wah, at ito ay hindi sweldo o kabayaran na nakatakda ang oras, araw , o anopaman na malinaw na nakasaad, kung gayon ay WALANG MASAMA sa pagtanggap na ito

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s