Ang Pakikipagkamay sa Babaeng Hindi Mananampalataya na Nagnanais Mabigyan ng Da’wah- Shaykh Muqbil ibn Haadee (rahimahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Ipinahihintulot po ba ang pakikipagkamay sa isang babae na hindi mananampalataya na dumating upang tanggapin ang Islam; at kung walang makikipagkamay sa kanya , maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto, posibleng isipin niya na minamaliit siya; ano po ang dapat gawin ng isang Muslim sa ganitong sitwasyon?

Sagot:Hindi ipinahihintulot ang pakikipagkamay sa kanya , ito ay dahil sa naisalaysay ni At-Tirmidhee sa kanyang Jaami’ mula kay Umaymah bint Ruqayqah na nagsabing: Ang Sugo ni Allaah ﷺ ay nagsabi:

“Hindi ako nakikipagkamay sa mga babae.”

Bukod pa rito, mayroon ring naisalaysay si Al-Bukhaaree sa kanyang Saheeh mula kay Aa’ishah (radiyallahu anha), na nagsabi tungkol sa Sugo ni Allaah ﷺ: “WAllaahi, ang kanyang kamay ay hindi humawak sa kamay ng ibang babae.”

Isinalaysay ni At-Tabaraanee sa kanyang Mu’jam mula kay Ma’qil ibn Yassaar (radiyallahu anhu) na nagsabing: Sinabi ng Sugo ni Allaahﷺ sa:

“Na ang isa sa inyo ay tusukin sa ulo ng bakal na karayom ay higit na mabuti para sa kanya kaysa ang hawakan niya ang isang babae na hindi ipinahihintulot para sa kanya.”

Ang dapat maunawaan rito ay hindi ito isang pagmamaliit sa babae. Sa halip, ito ay usaping pangrelihiyon. Higit pa rito, kasama ng pakikipagkamay ay ang pagtingin at pakikipag-usap. Kaya dapat lamang na ang mga bagay ay ilugar sa dapat nitong kalagyan. Nabanggit ko ang Hadeeth ni Umaymah bint Ruqayqah; dito ay sinabi ng babae:

“Hindi ka ba makikipagkamay sa akin O Sugo ni Allaah, katulad ng pakikipagkamay mo sa mga kalalakihan?” Sumagot siya:“Hindi ako nakikipagkamay sa kababaihan. Ang sinabi ko sa isandaang kababaihan ay katulad rin ng sasabihin ko sa isang babae.”

At ang Propeta ﷺ ay dadalit sa kanila ng ayah ng Qur’an na mula sa huling bahagi ng Soorah Al-Mumtahinah at itatanong sa kanila:

“Sinusunod ba ninyo ang ayah na ito?”

At sila ay sasagot: “Oo.”

********
Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Aboo Moosaa Raha ibn Donald Batts (MTWS)
Source: http://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2734
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s