Ang Pagkakaiba ng Da’wah Sharee’ah at ng Da’wah Siyaasiyyah (da’wah na may halong politika)

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Da’wah Sharee’ah– [ang da’wah ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah, ng mga sumusunod sa Sunnah ng Propeta salallahu alayhi wa salam, at ng mga Salaf ng Ummah] Ay mayroong batayan sa Qur’an at Sunnah, at ang pundasyon nito ay ang pagmamahal alang-alang lamang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang paghahangad sa Jannah (Paraiso) at ang takot na mapunta sa Apoy (Impierno), at ang paraan ay kung ano ang isinagawa ng Propeta (sallallaahu alayhi wa sallam) at ng kanyang mga Sahabah (radiAllaahu anhuma) . Ang resulta nito ay tanging mula kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), “Katiyakan, ikaw, O Muhammad (salallahu alayhi wa salam), ay hindi mo kayang gabayan ang sinumang nais mong gabayan, kundi ang paggagabay ay nasa Allâh (subhanahu wa ta’ala) lamang na ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais.” [Sooratul-Qasas (28):56]

Ang da’wah Siyaasiyyah (da’wah na may kasamang politika)– [ang da’wah ng mga grupo na kalahok ang pulitika tulad ng Ikhwaan al-Muslimeen, Jam’iyyah Ihyaa’ at-Turaath, atbp na katulad nito] ay mayroong batayan na nagmula sa pulitika, ang pundasyon nito ay nagsisimula sa idelohiya o pansariling nais ng isang grupo, at ang paraan nito ay ang pagkakaroon ng organisasyon o samahan at jamaa’ah, ang resulta nito ay nakaplano na at dinesenyo.

2. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah ay naghahangad na pag-isahin ang Ummah sa pundasyon ng paniniwala na pinaghawakan ng Propeta (Sallallaahu ‘alayhi wasallam) at ang kanyang mga Sahabah katulad ng sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala): “At hawakan ninyo nang mahigpit ang Aklat na mula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha (Allâh subhanahu wa ta’ala), at ang patnubay ng inyong Propeta, at huwag kayonggumawa ng anumang bagay na magiging dahilan ng inyong pagkakahiwa-hiwalay.” [Soorah Aal-`Imraan (3):103]

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah ay gumagawa ng paraan upang matupad ang kanilang paghahangad na magkaisa ang mga grupo (ahzaab) sa Islamikong bansa upang masigurado nila ang pamumuno sa iba pang grupo ng estado. At binabasa nila ang sinabi ng Al-Haqq [Allaah], subhanahu wa ta’ala: “At huwag ninyong gayahin, O kayong mga mananampalataya, ang mga‘ Ahlul Kitâb’ sa kanilang pag-aaway-away at hindi pagkakasundo hanggang sa sila ay nagkawatak-watak na mga grupo. At hindi sila nagkakasundo sa pundasyon o pinakaugat ngRelihiyon (‘Deen’) pagkatapos naging malinaw sa kanila ang katotohanan. At sila ay karapat-dapat sa masidhing pagpaparusa”. [Soorah Aali-`Imraan (3):105] at ang : “Pagkatapos noon ay nagkawatak-watak ang mga sumusunod sa Relihiyon na itong iba’t ibang grupo, pinarami nila ang kanilang Relihiyon pagkatapos silang utusan na magkaisa, at bawa’t grupo sa kanila ay nasisiyahan sa kanyang pananaw na inaangkin na siya ay nasa tama at ang iba naman ay nasakamalian” [Sooratul-Mu’ minoon (23):53]

3. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah ay tumutuligsa sa pamamagitan ng matapat na pagpapayo, gamit ang mga salita na nagmula sa kaalaman at sa magandang paraan ng pagpapaalala, na sumusunod sa itinakda ng prinsipyo ng Sharee’ah.

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah ay tumutuligsa sa pamamagitan ng lantad na demonstrasyon, welga at pag-aaklas, at sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa tao na lumabas sa mga kalsada sa ilalim ng pagpapanggap na ito raw ay islaah (pagtutuwid).

4. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah ay may malasakit sa pagkakaroon ng gabay ng sangkatauhan tungo sa pagsunod kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang pagsunod sa Kanyang Batas (shar ‘)

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah ay naghahangad na mapahinahon ang mga tao sa pamamagitan ng pagkapanalo sa eleksyon, at pagkatapos ay pipilitin ang gobyerno na ibigay ang mga hinihiling ng kanilang grupo, na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang maabot nila ang kapangyarihan sa gobyerno.

5. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah ay tumitingin sa kung ano ang nakikita sa isang Muslim, at pinatotohanan na tunay nga na siya ay nagmula sa mga Muslim, at tatawagin mo siya sa pangalan kalakip ang Islaam.

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah ay tumitingin sa isang Muslim sa kung ano lamang ang pakikinabangan ng partido (hizb) at ng organisasyon, kaya siguro ganito ang lagi nilang sinasabi: “si ano at si ano ay isang sekularista”, “si ano at si ano ay isang liberal”, “hindi-islaamiko” , at kung ano-ano pa.

6. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah, ang namumuno sa kanila ay ang `Ulamaa ar-Rabbaaniyoon [Ang mga scholar na kilala sa kanilang paghubog sa tao sa tamang paniniwala, tamang manhaj o pamamaraan at tamang pagkaunawa sa Deen.] Sila ay kinikilala sa kanilang pamumuno at pangangalaga sa Ummah, tulad nina : al-`Allaamah Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee, al-`Allaamah `Abdul-`Azeez bin Baaz at al-`Allaamah Muhammad bin Saalih al-’Uthaymeen -kaawaan silang lahat ni Allaah -, kaya ang katotohanan na nagmula sa kanila ay mayroong epekto sa puso ng bawat karaniwang Muslim at ng talibul ilm.

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah, ang kanilang pinuno ay mga politiko. Wala silang koneksyon sa kaalaman, at hindi sila nakaaapekto sa puso ng karaniwang Muslim, katotohanan na ang epekto nila ay doon lamang sa miyembro ng partido /Hizb (party) at ng organisasyon.

7. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah ay nag-aanyaya upang maniwala at magsagawa ng da’wah upang makamit ang Kaluguran ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) , at hindi nakabase sa pagkakaroon ng kasikatan o pagtaas ng antas sa lipunan.

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah, ilan sa kanilang ipinag-aanyaya ay ang pakikiisa at pagkakaroon ng koneksyon sa hizb (partido) na daan sa tagumpay, kaya ito ang paraan nila ng pagkakaroon ng mataas na posisyon at antas sa lipunan.

8. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah, ang mga tagapag-anyaya nkito ay gumugugol mula sa sarili nilang kayamanan, katulad ng sinabi ng Propeta (Sallallaahu ‘alayhi wasallam) “At huwag kayong manghingi sa mga tao ng kahit na ano” [Saheeh Muslim (1043) atbp mula kay `Awf ibn Maalik. Saheeh. Saheeh al-Jaami (2646)8], at dahil dito, sila ay nakikiisa sa sinabi ng Propeta (Sallallaahu ‘alayhi wasallam) : “Ang kamay na nasa itaas ay mas mabuti kaysa sa nasa ibaba.” [Saheeh al-Bukhaaree (1472) at Saheeh Muslim (1033, 1035, 1036).] [Ang mga salaysay na nagpapakita ng paraan ng Ahlus-Sunnah na hindi humihingi sa tao ng kanilang mga dumi (sadaqaat) ay marami at malinaw. Kaya para doon sa mga nagpapakilala na sila ay sumusunod sa daan ng mga Salaf at nais mag-anyaya sa Haqq/Katotohanan, hindi nila pinatatatag ang kanilang da’wah sa pamamagitan ng panghihingi sa mga tao ng salapi. Sa halip ay pinatatatag nila ito sa pamamagitan ng pagsisipag at paggugol sa kanilang da’wah ng pera na mula sa sarili nilang bulsa. At ipinaliwanag ni Shaykh Ahmad as-Subay’ee , wala kayong matatagpuan na kahit isang athar (salaysay) mula sa mga Sahabah, o mga Taabi’een, o mga Atbaa’ut-Taabi’ een, o kahit iyong mga sumunod sa kanila na tumayo sila sa masjid upang manghingi sa tao ng kanilang sadaqaat, wala kahit isa! Dahil kung ganito ang kanilang paraan at itinuro sa kanila, siguro ay ginawa na nila ito. At ang isa sa pagkakaiba ng Da’watus-Salafiyyah sa lahat ng iba pang da’waat ay kinukuha natin ang ating pagkakaunaw sa Qur’an at Sunnah mula sa mga aathaar (salaysay) na nagmula sa mga Salaf ng ating Ummah, kabaliktaran ng mga grupong politikal at mga partido].

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah, ang kahon nila ng koleksyon at bank allotments at ang panghihingi sa mga tao ay palagian, hindi nila maalis ang ugaling ito. Katotohanan na ito ay isa sa mga lantad nilang gawi. At naniniwala sila na ang pinansiyal na pinagkukunan nila ang magpapanatili ng kanilang da’wah at mga gawain.

9. Ang mga tao ng Ad-Da’wah ash-Sharee’ah, ang kanilang manhaj (metodolohiya/pamamaraan) ay malinaw sa kanila, kung kaya, walang sikreto o pagtatago, kaya sila ay doon sa “al-Baydaa’ (malinaw na katibayan), ang kanilang gabi ay tulad ng kanilang araw (dala ng pagiging malinaw).” [Ahmad (4/126), Ibn Maajah (43), at al-Haakim (1/96). Si Al-`Allamah al-Albaanee ay idineklara itong Saheeh sa Saheeh al-Jaami’ (4369)]

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah, ang kanilang manhaj ay patago at malabo, kulang sa paglilinaw sa mga bagay na obligadong bigyan ng kaliwanagan.

10. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah, ang kanilang posisyon ay matatag at malinaw, kahit pa ito ay sumasalungat sa nakararaming tao ng sangkatauhan.

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah, ang posisyon nito ay pabago-bago, paiba-iba, kaya ang tama kahapon ay posibleng maging mali ngayon, at ang mali ngayon ay maaaring maging tama bukas.

11. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah ay may sinusunod na hakbang sa islaah (pagtutuwid) gamit ang itinakda ng batas [i.e. Qur’aan at ang saheeh Sunnah], at kahit na hindi magtagumpay ang pagtutuwid na ito, ay katotohanan na sinabi niya (Sallallaahu ‘alayhi wasallam) : ”At may Propeta na darating at wala siyang kasama kahit isa” [Al-Bukhaaree]- ibig sabihin ay mayroong Propeta mula sa mga Propeta ni Allaah ang darating sa Yawm al-Qiyaamah (Araw ng Pagbabangong Muli) at wala man lamang kahit isang tao ang naniwala sa kanya, at hindi niya nabago ang kalagayan ng kahit isang tao mula sa lipunan kung saan siya ipinadala, kaya ang Propeta (Sallallaahu ‘alayhi wasallam) na ito ay nag-anyaya sa pamamagitan ng pagtutuwid, at walang sinoman sa mga tao ang tumugon sa kanyang panawagan.

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah ay kinuha ang hakbang ng kanilang islaah sa pagtatagumpay ng desisyong politikal, at sa pamamagitan ng “ang hangarin ang magbibigay ng hustisya sa gawain”.

12. Ad-Da’wah ash-Sharee’ah, ang kanilang bandila at palatandaan ay kilala dahil sa pagsusumikap kaakibat ang kaalaman na maipalaganap ang tamang `Aqeedah at ang Sunnah.

Ad-Da’wah as-Siyaasiyyah, ang kanilang bandilat at palatandaan ay makikita at kilala sa halaga ng kanilang Jamaa’ah at ng Hizb at mula sa kanilang kayamanan at impluwensiya, kaya kung babalikan ninyo sa inyong ala-ala ang nakaraan, malalaman ninyo na ang kanilang mga pinuno na kilalang-kilala, ay hindi umabot sa kanilang posisyon maliban sa pamamagitan ng Jamaa’ah, Hizb, at kayamanan.

********

Ash-Shaykh Aboo `Uthmaan Muhammad bin `Uthmaan al-`Anjaree
Isinalin sa wikang banyaga [Ingles] ni Aboo Sufyaan ‘Uthmaan Beecher (Salafiyyah-Kuwait.blogspot.com)
Pinagkuhanan: salafitalk
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s