Payo para sa iyo, Kapatid kong Muslimah na walang Asawa

بسم الله الرحمن الرحيم

Dapat maunawaan ng lahat ng kababaihan na ang tunay na dahilan kung bakit sila nilikha ay upang maging tunay silang mananampalataya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) . Kung mabigyan siya ng pagkakataon na magtatag ng isang sambahayan na Muslim, kung gayon ay ito ang paraan niya ng pagsamba sa Lumikha sa kanya, sa pamamagitan ng pagpapakasal at magkakaroon ng supling na siyang magiging bagong henerasyon ng mga Muslim.

Ngunit kung ito ay hindi mangyari, hindi siya dapat malungkot sapagkat napakaraming paraan ng pagsamba kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang isa sa pinakamainam na paraan na ito ay ang pag-aanyaya tungo sa Landas Niya. Ang dapat niyang gawin ay ituon ang kanyang pansin sa mga kababaihan na naligaw ng landas at ituring sila bilang mga anak niya na kanyang aakayin upang bumalik sa Tamang Landas, ang Landas ni Allaah (ISLAM). Sapagkat napakalaking gantimpala ang nakaraan para sa kaniya at sa sinoman na magsagawa nito katulad nga nang nabanggit sa isang hadith kung saan sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) na ang sinoman na mag-anyaya patungo sa Landas ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay magkakamit ng gantimpala na katumbas ng gantimpala na matatamo ng kanyang ginabayan, na walang mababawas sa gantimpala na tatanggapin nito kahit na katiting.

Kaya ituring ninyo na sarili ninyong tahanan ang Ummah ng mga Muslim, magsilbi kayong gabay sa katotohanan, katarungan at karunungan, at magpayuhan kayo sa isa’t-isa tungo sa katotohanan at pagtitiis.

“Katotohanan! Hindi ipagwawalang-bahala ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang anomang mabuting gawa ng mga Muhsinoon” [At-Tawbah 9:120]

********

[mula sa Ghayr Mutazawwajaat walakin Sa’eedaat]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s