Mga Karapatan ng Babae mula sa kanyang asawa

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang kababaihan ay may karapatan na bigyan ng pagkain, pananamit, tirahan na masisilungan at iba pang pangangailangan na ang asawa niya ang siyang gagastos. Ang karapatan na ito ay si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang nagtakda, at ito ay nakasaad sa Quran:

“At tungkulin ng mga ina na pasusuhin ang kanilang mga anak sa loob ng dalawang taon sa sinumang nagnanais na buuin ang pagpapasuso. At tungkulin (naman) ng mga ama ng sanggol na tustusan ang mga hiniwalayang mga nagpapasusong ina, sa kanilang pagkain at pananamit ayon sa maganda, legal at kinaugalian ng nakararami; .” [ 2 : 233]

Bukod pa rito, ang Sugo ni Allah [Sallalahu Alaihi wa Sallam] ay nagwika: “(Mga asawang babae) ay may karapatan na bigayn ng pagkain at pananamit mula sa kanilang asawa ayon sa legal at kinaugalian ng nakararami.” Sinabi pa Propeta, [Sallalahu Alaihi wa Sallam] noong siya ay tanungin: “Ano ang mga karapatan ng isang babae mula sa kanyang asawa?” Siya, [Sallalahu Alaihi wa Sallam] ay sumagot : “may karapatan siya sa pagkain na inyong kinakain, bigyan ninyo siya ng damit kung kayo ay bibili ng para sa inyong sarili, huwag ninyo siyang sasaktan sa kaniyang mukha, huwag ninyo siyang iinsultuhin at huwag ninyo siyang iiwanan maliban sa sarili ninyong tahanan” [ Abu Dawood].

Gayundin naman, karapatan rin ng babae na siya ay ituring ng may katarungan at pantay na pagtrato kung sakali na siya ay napapaloob sa poligamya. Sa ganitong pagkakataon ay kinakailangan na maging makatarungan ang lalaki sa kanyang mga asawa, sa pagtustos, pabahay, oras, at mga bagay na kaya ng lalaki. Ang pagkiling sa isa o ang pagbibigay ng higit sa isa sa kanyang mga asawa ay itinuturing na isang malaking kasalanan sa Islam sa paningin ni Allah (subhanahu wa ta’ala).

Sinabi ng Sugo ni Allah ,[ Sallalahu Alaihi wa Sallam] : “Kung ang lalaki ay nagpakasal sa dalawang babae at mas pinaboran niya ang isa sa kanila, sa Araw ng Paghuhukom, siya ay lalakad na nakatabingi ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan .” [ Hadith na inulat ni Imam Ahmad sa kanyang Sunan.]

Ang lalaki, bilang asawa, sa kabilang dako, ay hindi mananagot sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin katulad ng pagmamahal at pagtatangi. Sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) sa Quran:

“At kailanman ay hindi ninyo makakayanan, O kayong mga kalalakihan, na ipatupad ang ganap na pagkakapantay-pantay sa pagitan ng inyong mga asawa, hinggil sa pagmamahal at sa pagiging malapit nila sa inyong mga puso; at kahit ano pa ang inyong gawin na pagsusumigasig. Kung kaya, huwag ninyong pababayaan ang sinumang hindi masyadong malapit sa inyong puso mula sa inyong mga asawa, na mailalagay ninyo siya sa isang sitwasyong alanganin, na parang babaeng walang asawa gayong hindi naman siya hiniwalayan, dahil kapag ginawa ninyo ito ay magkakasala kayo. “ [4:129]

Naiulat rin na ang Propeta ( Sallalahu Alaihi wa Sallam) ay hinahati niya ang lahat sa kanyang mga asawa ng may katarungan at pantay-pantay, pagkatapos ay magdu-du’a siya : “O Allah! Ito ang pagbabahagi ko ng may katarungan ayon sa aking kakayahan. O Allah! Huwag po Ninyo akong sisihin sa mga bagay na Kayo ang nagmamay-ari at hindi ko nasasakupan( i.e. ang mga bagay na maykinalaman sa damdamin o puso gaya ng pagmamahal at pagtatangi”) [ Abu Dawood , Tirmithe , Ibn Majah at Nasaiee.]

Subalit, kung mas ninanais ng lalaki na gugulin ang kanyang gabi sa piling ng isang asawa at ito ay mayroon namang pag-sang-ayon mula sa iba pa niyang asawa, sa ganitong pagkakataon ay pinahihintulutan ito. sa katunayan, ganito ang nangyari sa pagitan ni Aisha at Sawdah (radiyallahu anhunna), dalawa sa asawa ng propeta , noong pumayag si Sawdah na ibigay na lamang ang gabi na nakalaan sa kanya kay Aisha,[ Radhi Allahu Anha] noong malapit nang mamatay Propeta, [Sallalahu Alaihi wa Sallam]
Subalit, nang ang Propeta, [ Sallalahu Alaihi wa Sallam ], ay naging malala na ang sakit , patuloy pa rin siyang nagtatanong : “Saan at kanino ako bukas (kaninong bahay)?” Ang lahat ng kanyang asawa ay nagkasundo na hayaan siyang manatili sa tahanan ni Aisha (radiyallahu anha) kung saan ninanis niyang manatili hanggang sa bawian siya ng buhay. [ Bukhari at Muslim.]

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s