Ang Pagpili ng mapapangasawa ay hindi ibabase sa hindi mo NAKIKITA at hindi pa NANGYAYARI

بسم الله الرحمن الرحيم

Habang ipinaliliwanag ang kahulugan ng hadeeth ni Fatimah bint Qaes (radiyallahu anha); kung saan lumapit siya sa Propeta صلى الله عليه و سلم at ipinaalam niya na mayroong mga lalaki na nag-alok sa kaniya ng kasal, at nang marinig ng Propeta صلى الله عليه و سلم ang mga pangalan nila ay sumagot siya :

Tungkol kay Abu Jahil, hindi niya inaaalis ang kahoy na panghampas mula sa kanyang balikat (nananakit siya ng kababaihan), at si Mu’awiyah naman ay isang mahirap lamang. Sa halip ay magpakasal ka kay Usamah.  (Saheeh Muslim)

Sheikh ‘Uthaymeen ( pagbubuod ng kanyang komento):

Kung sasabihin na : Paanong nasabi ng Propeta صلى الله عليه و سلم na : “Tungkol kay Mu’awiyah, siya ay isang mahirap”, gayong hindi naman niya (ng Propeta) nababatid? Dahil posible na siya (Mu’awiyah) ay yumaman (pagdating ng araw). At sa katotohanan ay nangyari nga ito. Si Mu’awiyah ay naging pinuno; sa katotohanan, siya ay isa sa mga pinakamayaman na pinuno.

Kaya, sasabihin natin: Mula sa pangunahing benepisyo na makukuha natin sa hadeeth na ito ay : Ang dapat bigyan ng pansin ay iyong nakikita, at hindi ang inaasahan o posibleng mangyari sa hinaharap. Ang isang tao ay hindi dapat umasa sa mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi pa nakikita ng kanyang mata , sa halip, siya ay may responsibilidad sa kung ano ang nasa kanyang harapan.

Kaugnay pa nito, alam natin ang sagot sa mga pangkaraniwang tanong sa ganitong usapin. Ang ganito ay kahalintulad ng pag-aalok ng isang lalaki (na hindi nagsasabuhay ng Islam) ng kasal sa isang babae na Islam ang pamantayan. Ang babae ay magpapaksal sa lalaki at sasabihin : Posible na gabayan ni Allaah(subhanahu wa ta’ala) ang aking asawa sa pamamagitan ko. Ang pangyayaring ito (na magbabago ang lalaki) o hindi ay parehong posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi alam ng babae, pero ang alam lang nain sa ngayon ay ang lalaki na kanyang pakakasalan ay hindi ipinamumuhay ang Islaam. Kung sasabihin ng babae na :Posible na gabayan siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ko, ito naman ang isasagot natin sa kanya : Posible rin na ikaw ay pabayaan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na maligaw sa pamamagitan ng iyong mapapangasawa! Ang dalawang kahihinatnan na ito ay parehong posibleng mangyari, at ikaw ( bilang babae) ay mas malamang na mailigaw at madala ng iyong asawa, ito ay dahil sa katotohanan na ang lalaki ang siyang higit na may kapangyarihan at impluwensya kung ihahambing sa iyo na isang babae. Bukod pa rito, ilan ang lalaki na pinipilit ang kanilang asawa na gawin ang kung anong magustuhan niya (ng lalaki), at dahil dito ay wala nang magawa ang babae kundi gawin na lamang ang bagay na labag sa kanyang kalooban. Ang mga pangyayaring ito ay batid nating lahat at napatunayan na. At ang pinakamahalagang pakinabang na makukuha natin sa usapin na ito ay :

ANG TAO AY RESPONSABLE AT MAY PANANAGUTAN SA KUNG ANO ANG PANGKASALUKUYAN NA NAKIKITA AT HINDI SA KUNG ANO ANG INAASAHAN NA MANGYAYARI SA HINAHARAP!

********

Shaykh Uthaymeen (rahimahullaah)
Source: Fathul Thee Jalalee wal Ikram bi Sharh Bulough al Maram vol. 11, pg. 201
By: Mustafa George DeBerry (http://knowledgeofislamblog.wordpress.com/)
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s