Islaam : Ang Kahulugan

بسم الله الرحمن الرحيم

Ano ang Islaam?

Ang Islaam ay hinango sa “aslama lish-shay”, na ang ibig sabihin ay sumusuko siya. Katulad sa salitang ” “aslama nafsahu lilqatl” na nangangahulugan na isinuko niya ang kanyang sarili upang mapatay. Kaya kapag sinabi na ang isang tao ay nag-islaam, ang ibig sabihin ay isinuko niya ang kanyang sarili .

Kung gayon, ang Islaam ay pagsuko ng isang tao nang kanyang sarili at kanyang adhikain at layunin kay Allah (subhanahu wa ta’ala).

Walang sinupaman ang higit na mabuti sa kanyang Relihiyon kaysa sa kanya na isinuko ang buong katauhan sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Bukod-Tangi at Nag-iisa; at siya na gumagawa ng kabutihan na sumunod sa ‘Deen’ ni Ibrâhin at sa kanyang batas; at lumayo sa lahat ng mga maling paniniwala at di-makatarungang batas.
[Suratun-Nissa 4:125]

…Samakatuwid, ang makapapasok lamang sa ‘Al-Jannah’ ay ang sinumang nag-‘Muslim,’ na ang ibig sabihin ay ang sinumang isinuko ang kanyang sarili sa Nag-iisang Allâh (subhanahu wa ta’ala) na walang katambal, na siya ay dalisay sa kanyang kalooban at maingat sa lahat ng kanyang mga salita at gawa nang alang alang sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) [Suratul Baqarah 2:112]

TAWHEED : ANG PAGSUKO SA KAISAHAN NI ALLAH (subhanahu wa ta’ala)

Hindi sapat na isuko mo lamang ang iyong sarili kay Allah (subhanahu wa ta’ala) at sinusunod mo ang kanyang mga utos NGUNIT patuloy ka pa rin sa SHIRK–pagtatambal sa Kanya. Patuloy ka pa rin nakikisama sa mga tao na nagtatambal kay Allah (subhanahu wa ta’ala). Hindi ka matatawag na Muslim hanggat wala sa iyo ang APAT katangian na ito;

UNA :

Ang pagsuko kay Allah (subhanahu wa ta’ala) kalakip ang Tawheed

PANGALAWA:

Ang pagsuko sa Kanya na mayroong kalakip na pagtalima sa kanyang mga iniuutos.

PANGATLO:

Ang paglayo at tuluyang pagtatakwil sa SHIRK na siyang kabaliktaran ng Tawheed at ng pagsunod sa utos ni Allah (subhanhu wa ta’ala)

PANG-APAT:

Ang paglayo at tuluyang pag-iwas sa mga tao na mapaggawa ng Shirk.

Kapag naisabuhay mo ang apat na ito, ikaw ay isa nang ganap na Muslim. Ngunit, kapag kahit ang isa sa mga ito ay hindi mo naisakatuparan, hindi ka matatawag na Muslim.

Sa pamamagitan lamang ng tatlong kataga ” aslama lish-shay” ay nailarawan ni Shaykh Fawzaan (rahimahullaah) kung ano ang ibig sabihin ng ISLAAM.

At ilan nga ba sa mga tao ngayon ang hindi alam ang ibig sabihin ng Islaam, na kapag tinanong mo sila kung ano ang Islaam ay hindi ka nila mabibigyan ng tamang kasagutan.

********

[Sharh-ul-usool-ith-Thalaathah, Pdf Page 153 by: Shaykh Saalih al-Fawzaan (hafidhahullaah)|Translated by: Abu Talhah Dawud Burbank (rahimahullaah)]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s